Kapitel 9 ikon

Kapitel 9

Værktøj 7:

Virtuelt samarbejde og ledelse på distancen

Kapitel 9 ikon
KAPITEL
9

VÆRKTØJ 7

Hvorfor: Brugen af teknologiske værktøjer, så som mails, telefonopkald, videokonferencer og lignende er hverdag for de fleste ledere i dag. For den globale leder bliver det afgørende at kunne bruge disse muligheder optimalt, da de udgør livsnerven til dialogen med medarbejderne, der ofte sidder spredt rundt omkring i verden. Dette afsnit sætter fokus på nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, der kan være forbundet med at lede via elektroniske medier og andre former for teknologiske hjælpemidler. Den globale leder får her en række gode råd samt forslag til en proces, vedkommende med fordel kan gennemføre med sit team med henblik på at kortlægge rammer og spilleregler for, hvordan de mest effektivt kan arbejde sammen virtuelt.

Hvad: Virtuel ledelse er en betegnelse for den form for ledelse, der bedrives via teknologiske hjælpe­midler. Virtuel ledelse bliver aktuel, når lederen og teamets medlemmer er afskilt fra hinanden fysisk. Ofte er der også tale om tidsmæssige forskydninger, og virtuelle ledere skal således kompensere for både manglede fysisk nærhed og det faktum, at samarbejdet ofte foregår uden for normal arbejdstid. På den måde minder vilkårene i forbindelse med virtuel ledelse i stor udstrækning om det, der gør sig gældende, når vi taler om distanceledelse. Og i praksis vil de 2 ledelsesdiscipliner også være svære at adskille i hverdagen.

Hvordan og hvem: Værktøjet er udtænkt til den globale leder, der ikke er placeret på den samme lokation som sine medarbejdere og derfor er afhængig af brugen af elektroniske medier for i praksis at kunne udføre sin ledelsesgerning. Værktøjet og den proces, der lægges op til, kan med fordel bruges i tæt samarbejde med medarbejderne.

Global ledelse – nærværende ledelse på afstand og virtuelt samarbejde

”Whatever happens, make sure you don’t break the connection”

(Danish global leader, 2017)

Den global arbejdsplads stiller krav til virksomhedernes og ledernes evne til at koordinere aktiviteter på tværs af landegrænser. For den globale leder er det ofte et vilkår, at medarbejderne er spredt geografisk, tidsmæssigt eller organisatorisk. I princippet kan alle medlemmer i teamet arbejde i alle mulige omgivelser og på alle mulige tidspunkter af døgnet. Hverken medarbejder eller leder behøver nødvendigvis at møde ind på en fast adresse, de kan arbejde fra lufthavne, sommerhuse, private bopæle eller forskellige firmaadresser. I praksis betyder det, at en væsentlig del af kommunikationen i teamet skal ske gennem elektroniske medier, mobiltelefoner, videokonferencer m.m. - det, der nu til dags kaldes virtuelt samarbejde. Dette står i kontrast til traditionelt samarbejde og ledelse, hvor lederen og alle medarbejdere i teamet er samlet på den samme geografiske placering, arbejder på samme tidspunkt af døgnet, og derfor har mulighed for at kommunikere direkte med hinanden.

For den enkelte medarbejder kan den globale arbejdsplads betyde, at vedkommende i hver­dagen kommer til at opleve følelsen af manglende tilhørsforhold. Der er også risiko for, at en medarbejder, der ledes på distancen, i modsætning til medarbejdere, der har daglige kontakt med lederen eller kollager, oplever, at vedkommende selv skal skabe mening i arbejdet, hvilket stiller store krav til evnen til at motivere sig selv. For den globale leder bliver det derfor en helt central opgave at mindske følelsen af isolation og sikre høj motivation for hvert enkelt medlem i teamet. Den globale leder skal med andre ord kompensere for de mangler, der opstår, når teamet inkl. lederen selv ikke mødes fysisk på daglig basis.

Med alle de udfordringer, der følger med at arbejde i virtuelle teams, kan man jo spørge sig selv, hvorfor virksomhederne praktiserer dette i stadig stigende omfang. Det er der ­typisk to overordnede argumenter for. For det første skaber virtuelt samarbejde mulighed for, at der kan sammensættes (projekt)teams, der spænder bredt i både kompetencer og kulturelle baggrunde. Globaliseringen åbner mulighederne for, at virksomhederne kan få adgang til en større talentmasse, og der kan være en række fordele ved at skabe teams, hvor diversiteten er stor, da dette giver mulighed for at højne kvaliteten af opgaveløsningerne i teamet. Det forudsætter, at teamet er velfungerende, og hvis teamets medlemmer er spredt på forskellige ­lokationer, kræver det en særlig indsats.

For det andet kan der være økonomiske incitamenter til at arbejde i virtuelle teams. Hver gang der afholdes et virtuelt møde, spares der penge på flybilletter og hotelovernatninger til mødedeltagerne, samt den tid deltagerne bruger på at rejse. Ser vi alene på disse faktorer, taler alt umiddelbart for at afholde de fleste møder virtuelt. Der opstår dog hurtigt et ledelsesmæssigt dilemma, når vi samtidig ved, at det fysiske møde bidrager positivt til opbygning af især tilliden i teamet. Det virtuelle samarbejde kan ikke nødvendigvis erstatte de almindelige fysiske møder, og det bliver således en vigtig opgave for den globale leder at skabe balance mellem de fysiske og virtuelle møder.

I praksis skal lederen, der arbejder virtuelt, løse de samme opgaver som lederen, der befinder sig på samme fysiske lokation som resten af teamet. Der skal sættes mål, følges op, motiveres, skabes udvikling og prioriteres. Disse opgaver kan i sig selv være udfordrende, men for den virtuelle leder betyder det, at den fysiske og tidsmæssig afstand skaber øget kompleksitet i ledelsesopgaverne. Og kompleksiteten bliver ikke mindre, hvis der også er tale om kulturelle forskelle blandt teamets medlemmer.

Helt grundlæggende betyder adskillelse i tid og rum, at klare aftaler, struktur og disciplin bliver endnu vigtigere for samarbejdet, end det er tilfældet, når vi arbejder under de samme tidsmæssige og fysiske rammer. For at adressere dette bør den globale leder fastlægge klare guidelines for det praktiske samarbejde. Det kan eksempelvis være retningslinjer for svartid i forbindelse med virtuelt arbejde, klare aftaler om hvordan og hvornår, der følges op på opgaverne, hvornår det er tilladt at kontakte hinanden uden for normal arbejdstid og lignende. En måde at sikre motivationen hos den enkelte medarbejder er, at alle teammedlemmer får mulighed for at give input til de guidelines, der fastsættes, og at der i videst muligt omfang tages højde for de ønsker og behov, som hvert teammedlem giver udtryk for. I praksis kan det dog være svært, hvis ikke umuligt, at imødekomme alle ønsker og behov, og derfor bliver det afgørende, at lederen kommunikerer aktivt omkring de beslutninger, der træffes, når rammerne for samarbejdet fastlægges.

For at imødegå følelsen af isolation og højne motivationen hos hvert enkelt teammedlem bør den globale leder af virtuelle teams forsøge at skabe en form for global tilstedeværelse. Dette kan ske gennem en ledelsesstil, der lægger vægt på en stærk viden om teamets opgaver, fastlæggelse af klare mål og ved, i et passende omfang, at gennemføre møder, hvor deltagerne mødes ansigt til ansigt. Det globale virtuelle miljø nødvendiggør en fleksibel og proaktiv ledelsesstil for at kunne imødekomme medarbejderens forskellige kulturelle baggrunde og den geografiske distance. Der bør laves klare aftaler om, hvordan og hvornår, lederne kan kontaktes, og målene for teamet som helhed og hvert enkelt medlem bør være klart og tydeligt. Hvis det virtuelle team er sammensat af personer fra forskellige kulturer, er det særligt vigtigt, at lederen har en åben og tålmodig tilgang i kombination med en stærk kulturel opmærksomhed. I de følgende bringes et overblik over nogle af de udfordringer, der er forbundet med at arbejde forskudt i tid og rum samt bud på, hvordan disse udfordringer kan håndteres ledelsesmæssigt:

Ledelse af teams i forskellige tidszoner

Figur 7.1

Figur 7.1: Håndtering af udfordringer ved samarbejde på distancen

*”Follow the sun”-princippet er et workflow, hvor opgaver dagligt gives videre mellem medarbejdere/enheder, der er placeret i forskellige tidszoner. Dette giver mulighed for, at arbejdet aldrig står stille.

Ledelse af teknologiske udfordringer

De teknologiske udfordringer i et virtuelt samarbejde kan blive afgørende for teamets evne og muligheder for at skabe de forventede resultater. Derfor er det et aspekt, der skal have opmærksomhed og håndteres på lige fod med de andre udfordringer ved virtuel ledelse og samarbejde. I den forbindelse er det værd at bemærke, at træning i brugen af teknologiske hjælpemidler og oparbejdelse af de kompetencer, det kræves, ofte undervurderes.

Figur 7.2

Figur 7.2: Ledelse af virtuelt samarbejde

Ledelse af kulturelle/sproglige forskelle i det virtuelle team

Det virtuelle miljø har en tendens til at forstærke de udfordringer, der knytter sig til de nationalkulturelle forskelle. Derfor er det en særlig vigtig opgave for globale ledere, der arbejder virtuelt, at skabe forståelse for de forskelle, der findes i et team, som består af medlemmer med forskellig nationalitet. Erfaringen viser, at performance og tilfredshed i de teams, hvor man har besluttet, at alle medarbejderne konsekvent taler det samme sprog, er højere end i teams, hvor der arbejdes på mange forskellige sprog.

Kulturelle forskelle påvirker de kommunikationsstile, som medarbejdere og lederen bringer i spil og kan være med til at påvirke effektiviteten i de virtuelle teams negativt, hvis der ikke er en gensidig forståelse og respekt for disse. Kulturforskelle mellem teammedlemmer kan adresseres ved at gennemføre træning i kulturel opmærksomhed, og bl.a. fokusere på, hvordan de forskellige kulturer er med til at påvirke måden, hvorpå vi bruger og kommunikerer på forskellige medier. Sproglige udfordringer bliver ofte tydeligere i telefonsamtaler på grund af forskelle i accent og ordforråd. Det sidste kan adresseres ved at forøge opmærksomheden på relationen mellem sprogforskelle og de anvendte medier samt ved at gennemføre sprogtræning.

Figur 7.3

Figur 7.3: Virtuelle teams – kultur og sprog

Virtuel ledelse i din egen hverdag

Hvis dine vilkår som global leder kræver, at du arbejder virtuelt, kan du med fordel inddrage dine medarbejdere i en proces omkring definering af retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal fungere i hverdagen. Inden du involverer teamet, bør du gøre dig en række overvejelser om, hvad din ambition er for teamet, hvilke resul­tater I skal skabe sammen samt hvordan og i hvilke rammer du ønsker, at det skal foregå. Hvis det overhovedet er muligt, er der store ­fordele i at samle teamet fysisk med henblik på at fastlægge rammerne og retningslinjerne.

I det følgende præsenteres du for en proces for, hvordan du sammen med dit team, med udgangspunkt i de overvejelser du har gjort dig, kan skabe rammer og retningslinjer for, hvordan I sammen når jeres mål. Hvis du har mulighed for at få nogen (en kollega eller HR-konsulent) til at hjælpe dig med at facilitere processen, kan det være en fordel, så du kan indgå på lige fod med resten af teamet i de dialoger, der danner grundlag for beslutningerne.

Trin 1
Kommunikér din ambition for teamets arbejde i den kommende periode og de rammer, det kommer til at foregå i. Vær særligt tydelig med hensyn til det fælles mål og sørg for efterfølgende (hvis du ikke har gjort det, inden I mødes) at holde 1:1 (evt. virtuelle) møder med hver enkelt af medarbejderne og kommunikér deres individuelle mål til dem klart og tydeligt.

Trin 2
Teamet formulerer et fælles formål med afsæt i den globale leders ambition og teamets mål. Hjælpespørgemål til dette er fx:

 • Hvad er det, vi som team er sat i verden for?
 • Hvorfor skal vi gøre det, vi gør sammen?
 • Hvilket formål tjener det?
 • Hvordan bidrager det til virksomhedens overordnede formål?

Trin 3
Med afsæt i de mål, den globale leder har formuleret for teamets samlede arbejde, specificerer medarbejderne de konkrete performancemål. Hjælpespørgsmål til dette er fx:

 • Hvad er det konkret, vi skal levere?
 • Hvornår skal vi levere?
 • I hvilken kvalitet skal vi levere?
 • Hvor meget skal vi levere?

Trin 4
Med afsæt i de kommunikerede rammer for arbej­dets udførsel, arbejder teamet med at formulere fælles holdninger/værdier for, hvordan de vil samarbejde om at nå de aftalte mål. Hjælpe­spørgsmål til dette er fx:

 • Hvad er vigtigt for jer i jeres samarbejde?
 • Hvordan sikrer I, at I opbygger og fastholder tilliden til hinanden på trods af, at I ikke er samlet til hverdag?
 • Hvordan vil I gerne kommunikere med hinanden?
 • Hvordan løser I uenigheder og konflikter i teamet?
 • Hvordan skal jeres samarbejde foregå i hverdagen?
 • Har I brug for at lave aftaler om fælles sprog? Svartider på e-mails? Andet?

Trin 5
Der skal laves aftaler om roller og ansvar i teamet. Hjælpespørgsmål til dette er fx:

 • I forhold til de mål vi skal nå, hvilke kompetencer har vi så brug for og hvem i teamet besidder disse kompetencer?
 • Hvilke roller har vi brug for i teamet?
 • Hvordan skaber vi det bedste match mellem roller og kompetencer?
 • Har vi brug for kompetencer, som ikke er til stede i teamet på nuværende tidspunkt? Hvordan kompenserer vi evt. for dette?
 • Hvilket ansvar følger med de forskellige ­roller?
 • Hvem gør helt konkret hvad i forlængelse af step 3?

Trin 6
For at skabe et fælles engagement skal der laves aftaler om, hvordan teamets medlemmer er forpligtet overfor hinanden. Hjælpespørgsmål til dette er fx:

 • Hvordan sikrer vi, at vi hjælper hinanden, selvom vi ikke alle sammen ses i hverdagen?
 • Hvordan og hvornår beder vi hinanden om hjælp?
 • Hvad kan vi forvente af hinanden i hver­dagen?
 • Hvad gør vi, hvis vi oplever, at en kollega virker presset, trist eller ikke vender tilbage som aftalt?
 • Hvordan fejrer vi vores succeser i det virtuelle univers?

Trin 7
For at sikre, at teamet lever op til fælles aftaler og gensidigt engagement, skal der løbende evalueres på samarbejdet. Teamet aftaler, hvordan de vil gøre dette. Hjælpespørgsmål til dette er fx:

 • Hvor ofte følger vi op og evaluerer på vores samarbejde i teamet?
 • Hvor ofte evaluerer vi på vores leverancer og vores evne til at skabe de forventede ­resultater?
 • Hvordan evaluerer vi?
 • Hvordan sikrer vi, at vi lærer af både vores fejl og succeser?

Forventninger til den globale leder, som skal lykkes i en virtuel hverdag, hænger tæt sammen med de mange andre færdigheder, vi har været omkring i bogens tidligere kapitler. Og husk, at ledelse er et samarbejde. Det er ikke noget, den globale leder ”går og gør” ved sine medarbejdere. God ledelse skaber I sammen, og præcis som det er tilfældet i traditionel lokal ledelse, er det også nødvendigt, at de globale medarbejdere efterspørger det, de mangler fra hinanden og fra deres leder i hverdagen. Dette bliver om muligt endnu vigtigere at huske, når teamet ikke er sammen i hverdagen og lederen ikke lige så let kan få øje på medarbejdere, som ikke trives, som ikke performer eller som oplever livskriser og/eller succeser og derfor har behov for en eller anden form for opmærksomhed ledelsesmæssigt.

Få mere at vide

Lauring, J. & Klitmøller, A. (2014). Global Leadership Competencies for the Future. Virtual Collaboration. Global Leadership Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.

When a thousand kilometers separate manager and employee. Andrea Straub-Bauer 14-04-2017

Virtual leadership skills. GLA Insights, January 12, 2017, by Andrea Straub-Bauer.