Kapitel 2 ikon

Kapitel 2

(Be-)greb om global ledelse praksis

– værktøjer til global ledelse i praksis

Kapitel 2 ikon
KAPITEL
2

(Be-)greb om global ledelse
– værktøjer til global ledelse i praksis

”Sheer luck beats bad leadership any day – but you may be running out of luck …”

(Global udviklingsprofessionel, citeret fra Nielsen & Nielsen, 2016)

Der er intet, som slår rent held - og at være heldig er bestemt befordrende for de fleste aspekter i tilværelsen. Der findes dem, som mener, at ledelse er et spørgsmål om gener og held, men langt de fleste hælder til den opfattelse, at det nytter at gå sit held i møde ved at vie sin opmærksomhed, tid og andre ressourcer til at blive bedre, få mere at vide – og øve sig helt enkelt. Dels for at være længst fremme i feltet, dels for at kunne tåle modgang, når ens held er sluppet op.

Netop ideen om, at det nytter at blive klogere, søge nye veje og ikke mindst lære af andre - uanset om det gælder den enkelte globale leder, globalt arbejdende virksomheder eller dansk konkurrencekraft på det globale marked – var udgangspunktet for etablering af Global Leader­ship Academy (GLA). Global Leader­ship ­Academy startede op i foråret 2012 som et vidensamarbejde støttet af Industriens Fond mellem Dansk Industri, Copenhagen Business School og 9 danske multinationale virksomheder. I en undersøgelse fra 2010 af Dansk Industris medlemmer gav deltagerne udtryk for, at det at håndtere globalt samarbejde og en forøget kompleksitet var en af deres væsentligste ledelsesmæssige udfordringer (DI, 2010). Missionen med GLA-samarbejdet var derfor i fællesskab at udforske, identificere og udvikle kritiske globale ledelseskompetencer; visionen for projektet var på den baggrund at udvikle organisationer og ledere, som succesfuldt og effektivt kunne agere i den globale værdikæde.

Denne håndbog sætter et foreløbigt punktum for Global Leadership Academys arbejde ved at gøre status over den nye, praktiske viden om global ledelse med dansk afsæt, som er kommet frem i løbet af akademiets arbejde i form af 12 værktøjer til global ledelse. Bogen er dog langtfra tænkt som et punktum, men snarere en tankestreg, da denne værktøjskasse nu gøres tilgængelig for alle med interesse i global ledelse, og vi håber dermed, at den læring, der er skabt i akademiet, vil komme til at leve og gøre gavn i mange danske virksomheder.

I det følgende deler vi nogle af de centrale overvejelser og udfordringer, der helt overordnet knytter sig til arbejdet med at optimere global ledelse, sådan som de er kommet til udtryk gennem akademiets arbejde. Sidst følger en introduktion til bogens værktøjssamling og en brugsvejledning i, hvordan global ledelse kan begribes og gribes med brug af bogens værktøjer.

Hvad er global ledelse? Hvem er de globale ledere?

”Global leadership is a transformational learning experience, wherein new ways of thinking and behaving occur through fundamental shifts in paradigm.”

Claus Valentiner, Adjunct professor, Executive-in-residence, CBS

Denne håndbog beskæftiger sig med global ­ledelse som ”globaliseret ledelse”; dvs. ledelse i en særlig kontekst karakteriseret af strategisk og kulturel kompleksitet samt grænsekrydsning over mentale, organisatoriske og fysiske grænser. Traditionelt set har man talt om global ledelse i forbindelse med (typisk store firmaers) udstationering af medarbejdere eller etablering i udlandet. Med stigende globalisering af markeder og arbejdsgange, det såkaldte multi­kulturelle samfund og samarbejde på tværs af virksomheder, kan man stille spørgsmålstegn ved, om skellet mellem hjemlig/national og global ledelse ikke skal flyttes? Betegnelsen ”global” giver indtryk af, at det er noget, man tager udenlands for at støde på. Men det er langt fra altid tilfældet – måske oven i købet mere undtagelsen end reglen. Samarbejde på tværs af kulturelle, mentale, organisatoriske, professionelle og geografiske grænser er hverdagskost for mange ledere og medarbejdere i såvel små som store virksomheder, og der er brug for global, grænsekrydsende ledelse – også når man ikke har brug for at medbringe sit pas. En stor europæisk undersøgelse under danske ledelse konkluderer for eksempel, at ”virksomheder vælger forskellige tilgange, når de designer de organisatoriske rammer for globalt samarbejde, men stadigt flere ledere og medarbejdere befinder sig i kulturelt komplekse omgivelser” (Gertsen, Søderberg & Zølner, 2012, s. 3, forfatternes oversættelse).

Antallet af ”globaliseringsramte” ledere og medarbejdere i Danmark vokser, kompleksiteten stiger – men der er langt fra enighed om, hvad det ”globale” egentlig betyder, og hvad vi skal lægge i det. Forskningen om global ledelse ligger her helt på linje med globale ledelsespraktikere, der bruger betegnelsen ”global ledelse” om meget forskellige arbejdsliv, roller og opgaver. En god retningsangivelse baseret på nogle af de mest centrale forskningsindsatser om global ledelse er den følgende definition, der karakteriserer global ledelse som:

”En proces, der øver indflydelse på tanker, værdier og adfærd i et globalt fællesskab med henblik på at skabe synergi og samarbejde om en fælles vision og mål”.

(Osland, Bird, Mendenhall & Osland, 2006, s. 204, forfatternes oversættelse).

I forlængelse heraf kan globale ledere ses som:

”Individer, som gør en betydelig positiv forskel i organisationer ved at bygge fællesskaber gennem tillidsskabelse og design af organisatoriske struk­turer og processer i en kontekst, der er kendetegnet ved et grænseoverskridende netværk af adskillige interessenter, autoritetskilder og kulturer i en kontekst karakteriseret af tidsmæssig geografisk og kulturel kompleksitet.”

(Mendenhall, 2013, s. 2, forfatternes oversættelse).

Global ledelse ændrer ikke ved, at der er brug for kendte ledelsesdiscipliner som situations­bestemt ledelse, leanledelse, performance manage­ment, teamledelse osv. Men det globale tilfører ledelsesopgaven en dimension af kompleksitet, som gør, at den ”almindelige” ledelse bliver det fundament, den globale leder står på og må føje ekstra dimensioner til. Det, der karakteriserer og adskiller global ledelse fra den lokale ledelsesopgave, er netop, at ledelses­opgaven skal løses i et særligt komplekst miljø og under særlige betingelser, som afhænger helt af den kontekst, virksomheden befinder sig i på det globale marked. En del af interessen for global ledelse samler sig således om håndtering af specifikke delelementer af global ledelse eller en differentiering af globale ledelsesopgaver og -roller, som en måde at få greb om begrebet både praktisk og teoretisk. En anden tilgang, der imidlertid også har fået meget opmærksomhed, er begrebet ”global mindset”, der er en generel parathed i forhold til at kunne håndtere global kompleksitet, og som vil optræde flere steder i denne håndbog.

Global ledelse – ledelse med global mindset

”Global mindset er at føle sig tilpas i ubehagelige situationer på ubehagelige steder”.

(Anonym global leder citeret af forskaren Mansour Javidan på en workshop på Academy of Management-konferencen 2010, forfatternes oversættelse.)

Global mindset er evnen til mental ”multi-kontekst-tasking” og agil tilpasningsdygtighed i en kompleks global rolle – en slags paraplykompetence, som de øvrige efterspurgte globale kompetencer farves og forbedres af:

”En leder med et global mindset forstår behovet for global integration of lokal tilpasning og arbejder for at optimere denne balance. Et global mindset indebærer en påskønnelse af både mangfoldighed og ensretning samt en åbenhed over nye ideer, ­uanset hvor de kommer fra”.

(Pucik, 2006, s. 88, forfatternes oversættelse).

Forskningen peger på, at udvikling af et globalt mindset, som både en individuel lederkompetence og en organisatorisk kompetence er ønskeligt i global ledelse, fordi det sætter globale organisationer og dens ledere i stand til at bygge bro mellem lokale omstændigheder og virksomhedens egne globale erfaringer og ­evner. Og netop det med at kunne se på tværs af kontekster fremstår centralt: ”Det er sjovt, hvordan min hjerne nu skifter mellem USA, Tjekkiet, Ungarn og Danmark, og jeg kan mærke, at det er den fordel, det giver mig at have international erfaring med på jobbet, fordi jeg siger til mig selv: 'Når du gør noget, så check lige en ekstra gang, om de andre også er tilfredse' ” (Global leder citeret i forskningsprojekt om global mindset, Storgaard & Skovgaard-Smith, 2012).

Selvom en global mindset-grænsegængerkompetence virker appellerende, så rejser det dog nogle andre spørgsmål: Er global mindset det samme for alle virksomheder? Skal alle ledere have global mindset på samme måde? Og ikke mindst hvor meget kan man ”nøjes” med - og hvor meget er for meget? Disse spørgsmål har været centrale for akademiets arbejde og er gennemgående for de værktøjer, der præsenteres i håndbogen.

Skulle dét være noget særligt?

En grundlæggende antagelse, når man arbejder med global ledelse, er, at det er anderledes end fx dansk ledelse, lokal ledelse eller ledelse i al almindelighed. Meningerne om dette spørgsmål har imidlertid været mange, og der er gode argumenter både for og imod. Maler man med den brede pensel, kan man sige, at de uerfarne og de mest erfarne globale ledere typisk ikke finder det meningsfuldt at tale om global ­ledelse som noget særligt. De meget erfarne har samlet sig så mange erfaringer, at forskelle, der i begyndelsen af deres karriere stod tydeligt frem, nu ses lidt fra oven, hvor alle lighederne måske fremstår klarere. De uerfarne har endnu ikke fået fingrene ned i substansen, har ikke de­talje­rigdommen og kompleksiteten klart for sig endnu og ser ikke forskellene. For de ledere, der befinder sig i mellem disse yderpositioner, giver det efter vores erfaring god mening at tale om global ledelse som noget særligt, hvilket ­formentlig skyldes, at en lederkarriere for mange stadig starter i det danske for så først senere at antage internationale eller globale dimensioner.

Ser man på tværs af Global Leadership Academys aktiviteter kan det særlige og særligt udfordrende ved global ledelse sammenfattes i en række spændingsfelter, som har været tilbage­vendende tematikker på tværs af forsknings­projekter, netværksmøder og konferencer:

  1. Leder vs. organisation: Global ledelse som individuel eller kollektiv/organisatorisk kompetence – og hvordan hænger de sammen?
  2. ”Både-og” eller ”enten-eller” ... eller begge dele? Forening af det umiddelbart uforenelige: global - lokal, standardisering - diffe­rentiering, integration - lokal tilpasning, HQ-datterselskab osv.
  3. Virksomhedskultur og/eller nationalkultur: Kan værdibaseret ledelse gennem en ”stærk” virksomhedskultur være paraplyprincip i den globale organisation og bygge bro over kultur­forskelle og andre forskelle?
  4. Global ledelse – one-size fits all og/eller situations­bestemt: Hvad betyder konteksten for global ledelse? Er der nogle generelt gældende principper?
  5. Person vs opgavefokus: Er de globale ledere særlige mennesker, der bedst indfanges ved at se på personlighedstræk, eller giver det mere mening at se på deres opgaver og roller?
  6. Globale ledere og/eller globale HR-professionelle: Udøvere af global ledelse og dem, der skal facilitere udviklingen af global ledelse, ser forskelligt på sagen
  7. ”Corporate Danglish” vs. modersmål: Engelsk- og andre fremmedsprogskompetencer er noget, vi taler for lidt om – det antages at være på plads, men ofte gøres regning uden vært
  8. Det danske udgangspunkt – ballast og/eller belastning: Er en dansk baggrund en fordel eller en ulempe for den globale leder?
  9. Interkulturel kompetence vs. generel grænsekrydsningskompetence: Kulturforskelle er vigtige – men måske ikke de vigtigste forskelle i et globalt arbejde, som er kendetegnet ved en mangfoldighed af diversitet
  10. Nærhed og distance: Virtualitet og matrix­orga­ni­se­ring som arnested for virtuelt samarbejde og kommunikationsformer/-kanaler i det globale arbejdsliv – hvordan skaber man nærhed på afstand?

På baggrund af disse 10 udfordringer tager vi i denne værktøjsbog udgangspunkt i, at det giver mening at tale om global ledelse som noget særligt; dels har det været akademiets opdrag, dels kaster det lys på de aspekter af global ledelse, som opleves som udfordrende. Global ledelse ændrer ikke ved, at ledere fx skal præstationsvurdere og personaleudvikle, men processen derhen ændres måske – specielt hvis man har været vant til at udøve sin ledelsesgerning i et mere lokalt og genkendeligt miljø. At leder og medarbejder er fysisk adskilt fra hinanden ændrer ikke ved, at teams skal finde fælles fodslag og kommunikere effektivt med hinanden, men måden, man kommunikerer effektivt på eller skaber ”common ground”, er forskellig – og anderledes fra det, man er vant til.

”Lidt global har man da lov at være”

Danske ledere skilter ikke nødvendigvis med deres globale arbejde; ofte ser de slet ikke sig selv som globale. En lidt spidsfindig, men ikke desto mindre central pointe fra akademiets arbejde er nemlig den, at det kan være svært at identificere de globale ledere. Mange af de ledere, akademiet så som hørende til målgruppen, og som helt klart ud fra en lærebogsdefinition gebærder sig globalt, betragter ikke nødvendigvis sig selv som hørende til den kategori – eller som en global leder udtrykte det: ”Jeg har to mand siddende i Polen og så har jeg fem i Indien. Jeg ved ikke, om det ligefrem er global ledelse, men det er i hvert fald bøvlet”. (Dansk global leder, august 2016).

Populationen af ”globale ledere” i Danmark lider måske af en slags globaliseringsmørketal, idet det reelle antal er meget større, end man umiddelbart får indtryk af? Vi kan kun gisne om, hvad der er årsag til dette, men måske det skyldes en form for Jantelov eller præ­sta­tions­angst omkring det globale - man vil måske nødig puste sig op og dermed også gøre sig ­”finere” og mere global, end man egentlig er. Og hvis man flyver lidt under radarhøjde med det globale, behøver man jo heller ikke beskæftige sig så meget med det eller være bekymret over at fejle. Mange danske globale ledere italesætter ikke sig selv som ”globale”, men forholder sig snarere til det globale på arbejdsopgaveniveau (ikke identitets- eller rolleniveau) i let underspillet stil: ”Okay, så er der også lige nogle medarbejdere i Ungarn” eller ”Nåh ja forresten, jeg er også med i et internationalt projekt om implementeringen af vores nye salgsstyringssystem”.

Mange danske virksomheder står i et vadested, hvor mange års internationalt/multinationalt virke bevæger sig i retning af mere helheds­orienterede governance-modeller, hvor tværgående samarbejde i globale arbejdsprocesser og fælles ”customer journeys” på tværs af landegrænser afkræver en ny form for globalt samarbejde – uanset hvor mange lande virksomheden er repræsenteret i. Kritisk masse i global ledelse handler ikke om antallet af lande og krydsning af fysiske grænsebomme – det er mere relevant at se på opgavevaretagelse, beslutningssystemer og arbejdsprocesser som markører for, hvornår man er ”global”. Det er karakteristisk, at mange af de ledere, som vi har været i dialog med, kan kendetegnes som ”gør-det-selv-globale ledere”, idet de ikke har fået særligt meget hjælp/tid/rum til at udvikle de nødvendige globale kompetencer. Det er der mange forskellige årsager til – en af dem er måske også, at man næppe føler sig kaldet til hverken at organisere eller deltage i globale kompetenceudviklingsaktiviteter, hvis man ikke ser egen eller organisationens praksis som global.

Danmark har mange ”globale virksomheder”, som vi imidlertid ikke ofte hører italesat som ”globale”. Akademiets erfaringer peger på, at vi med fordel kan tale om og arbejde med det globale på en måde, så flere af denne type virksomheder føler sig inkluderet - og dermed også animeres til at klæde sig bedre på til de muligheder og udfordringer, det globale bringer med sig. Uanset hvad vi kalder det, efterspørger mange ledere mere støtte og facilitering af, at de bedre kan udfylde deres lederrolle i en global virkelighed. Kom frit frem – man har lov til at være lidt global.

Globalt talt

”Det allersværeste har været at begynde at arbejde på engelsk hele tiden. Jeg troede egentlig, at jeg var rigtig god til engelsk, men det er faktisk svært at skulle skrive fantastisk engelsk konstant.”

(Helle Thorning-Schmidt, CEO, Red Barnet, Børsen d. 28. juni 2017)

En lignende pointe trænger sig på i forhold til sproget. Det skal være så globalt, men mange af de ledere, som har det største udviklingspotentiale inden for global ledelse taler måske – hånden på hjertet - helst på dansk ... Og det er der for resten også mange af de mere erfarne globale ledere, som også gør. Sprog - den væsentlige faktor, som vi taler for lidt om. ”Corporate Danglish” og ”Management by Google Translate” giver ikke altid gode betingelser for udviklende dialoger om global ledelse. Globaliseringen af ledelsesarbejdet i Danmark befinder sig i mange virksomheder på et relativt tidligt udviklingsstadium, hvis man altså lige ser bort fra Torden­skjolds soldater af globaliserings-frontløbere, som har størrelsen og historikken til at have nået et globaliseringsniveau, hvor det er andet end markedsføring og ønsketænkning, når man melder ud, at ”koncernsproget er engelsk”.

Man kan i denne sammenhæng bemærke, at der er et gab mellem den ofte glødende interesse for det globale, som ledelsesudviklingsprofessionelle (eksterne/interne konsulenter + HR) nærer for det globale og den sprogbrug, der anvendes, samt den måde, de, der udøver global ledelse, taler om det og opfatter sig selv på. Det er næppe overraskende, at dem, der har global ledelsesudvikling som deres fag eller kerne­opgave, ser nogle andre muligheder og potentialer end dem, for hvem ”det globale” blot er endnu et aspekt af en bred palette af udfordringer, der skal håndteres. Denne forskel sætter dog to ­streger under behovet for, at man bygger bro over denne grøft. Eksempelvis har det løbet som en rød tråd gennem akademiets arbejde, at globale ledere er trætte af det, de opfatter som en ”HR problem-tænkning”, når emnet er håndtering af nationalkulturelle forskelle. Lederne anerkender kulturforskelles betydning, men efterspørger en mere positivt orienteret tilgang til håndteringen af dem, der også omfatter de potentielle meritter ved deres egen og andres kulturelle baggrund og muligheden for, at ”forskellighed gør stærk”.

Fra ”den store checkliste til global ledelse” til 12 værktøjer

Da Global Leadership Academy startede op, havde mange af deltagerne nok en forventning om, at en af projektets væsentlige leverancer ville være en identifikation af og tilhørende ”checkliste” med de fem til ti vigtigste kompetencer, man skulle besidde for at lykkes som global leder. Den forventning blev relativt hurtigt afmonteret … I stedet er det blevet tydeligt, at global ledelse er meget mere komplekst end som så. Kritiske røster fra praksis vil måske her indvende, at kompleksitet, kaos og en eklatant mangel på håndfaste anbefalinger er en uundgåelig bivirkning, når man blander forskere ind i ellers helt jordnære problemstillinger. Der er dog i dette spørgsmål ingen, som har noget at lade hinanden høre – betegnelsen ”global ledelse” er set i både en praktisk og en teoretisk optik lidt af et paraplybegreb. Akademiets arbejde har dermed ført os videre, end vi oprindeligt forestillede os – faktisk så langt, at vi mod afslutningen af projektet blev klar over, at projektets oprindelige mission ikke kunne opfyldes på helt den måde, som mange nok mere eller mindre uudtalt havde forestillet sig det ved begyndelsen af den simple grund, at ingen længere troede på, at det ville være muligt eller meningsfyldt at identificere de fem eller ti kritiske succesfaktorer i global ledelse. ”Den store checkliste til global ledelse” endte derfor som en samling af 12 værktøjer, der hver især indfanger forskellige, komplementerede aspekter af global ledelse, som foldes ud på de følgende sider.

Få mere at vide

Osland, J. S., Bird, A., Mendenhall, M., & Osland, A. (2006): Developing Global Leadership Capabilities and Global Mindset: A Review. (9. udgave, p. 197–222). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, p. 204.

Mendenhall, M.E. (2013): ”Leadership and the Birth of Global Leadership.” In: Mendenhall, M.E.; ­Oddou, G. R.; Osland, J. S.; Bird, A. & Maznevski, M. L. (red.), Global Leadership: Research, Practice, and Development, 2013, 2. udgave, New York, NY: Routledge, p. 1-20.

Nielsen, Rikke Kristine with Nielsen, Jens Boye. Global leadership practice and development revisited. ­Exploring 3 roles – discovering 7 dualities. Copenhagen: Global Leadership Academy – Copenhagen ­Business School and Danish Confederation of Industry, 2016.

Bird, A.; Broundal, M,; Hansen, P. G.; Maznevski, M. ; Mortensen, E.; Nielsen, R.K.; Poulfelt, F.(2016). ­Exploring the Individual-Organizational Global Mindset Nexus: A MNC- Practitioner-Academia ­Dialogue. Academy of Management Proceedings: Academy of Management Proceedings. Vol. 2016.

Nielsen, R.K. (under udgivelse). Global Mindset in Context: Middle Manager Microfoundations of Strategic Global Mindset. Academy of Management Proceedings, Vol. 2017, The Academy of Management, 2017.

Nielsen, R.K. (2014): ”Ledelse med globalt mindset - lederkompetencer i det globale”. In: F. Poulfelt (ed.), Børsens Ledelseshåndbøger, Strategi & Ledelse. Copenhagen: Børsens Forlag.

Nielsen, R.K. (2011): Kompetence-spotting i det globale ledelseslandskab: På udkig efter ”global mindset”. Ledelseidag.dk, No. 10, November, 2011.

Nielsen, R.K. (2014): Global Mindset as Managerial Meta-competence and Organizational Capability: ­Boundary-crossing Leadership Cooperation in the MNC. The Case of ”Group Mindset” in Solar A/S. Doctoral School of Organization and Management Studies, PhD Series; 24, 2014.

Lauring, J. & Klitmøller, A. (2015). Danish Leadership Style in a Global Context. Copenhagen: Global Leader­ship Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.

Storgaard, M. & Smith, I. S. (2012). Designing Organizations with a Global Mindset. Copenhagen: Global Leader­ship Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.

Lauring, J.; Klitmøller, A. & Normann, J. (2014). Global Leadership Competencies for the Future. Global Leader­ship Behaviour. Global Leadership Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School. Global Leadership Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.

Lauring, J. & Klitmøller, A. (2014). Global Leadership Competencies for the Future. Virtual Collaboration. Global Leadership Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.

Lauring, J. & Klitmøller, A. (2014). Global Leadership Competencies for the Future. Trust and Tension in Global Work. Global Leadership Academy – Danish Confederation of Industry and Copenhagen Business School.