Kapitel 4 ikon

Kapitel 4

Værktøj 2:

Dit globale mindset

– afklarings­værktøj

Kapitel 2 ikon
KAPITEL
4

VÆRKTØJ 2

Hvorfor: Et af svarene på, hvordan man som global leder skal håndtere den øgede kompleksitet, ­tvetydighed og usikkerhed i en global lederrolle, er, at man skal udvikle et globalt mindset. Men hvordan gør man så det? Hvilken funktion skal det globale mindset udfylde for den enkelte leder og i hvilke sammenhænge? Og hvordan kan det udvikles gennem andet end udstationeringer?

Hvad: Dette værktøj er et afklaringsværktøj, som den globale leder kan tage bestik af i udviklingen af global mindset i det personlige lederskab. Værktøjet præsenterer tre forskellige perspektiver på udviklingen af global mindset forstået som evne til at forstå, påskønne og balancere behovet for global integration med lokal tilpasning i globalt samarbejde. Selvom det næppe er muligt at designe sit mindset, er det formålstjenligt at kunne målrette indsatsen efter forskellige anvendelsessammenhænge og være opmærksom på kilder til udvikling af globalt mindset i hverdagen.

Hvordan og hvem: Værktøjet bruges af globale ledere, deres lederteams og sparringspartnere til at fastlægge, hvordan og hvor der er behov for globalt mindset.

Udvikling af personligt global mindset – 3 trin og perspektiver

”Vi ser ikke tingene, som de er; vi ser dem, som vi er”.

(Tilskrevet Anaïs Nin i The Seduction of the ­Minotaur, 1961, forfatternes oversættelse).

Virkeligheden afhænger af øjnene, der ser. Et mindset kan forstås som et filter, hvorigennem vi oplever og skaber mening med verden a la ”du er, hvad du tænker”. Mindset er en atti­tude eller tænkemåde, der resulterer i såkaldt kognitiv bias – dvs. en slags mental selektiv hørelse, der får dig til at spidse ører i forhold til visse indtryk, mens du vender det døve øre til andre, som identificeres som forkerte eller baggrundsstøj. Ordet ”mindset” henviser altså til et udsyn, tankesæt eller mentalitet, der på afgørende vis sætter rammerne for den måde, vi oplever verden og agerer i forhold til den.

I forhold til global ledelse er global mindset da at betragte som en særlig global mentalitet, der skal samle trådene i forhold til, hvad den globale leder skal kunne for at varetage sit job?: ”Der er ingen generel måde at identificere, hvad en global leder er. Vi er i stedet henvist til at lede efter gode ”klassiske” ledere, som har et globalt mindset” (Baruch, 2002, s. 36, forfatternes oversættelse).

Der er forskellige definitioner af global mindset-­begrebet i omløb; den, som vi har fundet mest anvendelig i akademiets arbejde, karakteriserer global mindset ved, at ”en leder med et globalt mindset forstår behovet for global integration og lokal tilpasning og arbejder for at optimere dette modsætningsforhold. Global mindset indebærer en påskønnelse af såvel diversitet som homogenitet og åbenhed over for nye ideer, uanset hvor de kommer fra”. (Pucik, 2006, s. 88, forfatterens oversættelse). Der er altså tale om en evne til at påvirke, udvikle og skabe resultater sammen med andre, der er væsensforskellige fra en selv.

Dette værktøj abonnerer ikke på den tanke, at der findes én bestemt form for global mindset, som er givtigt i alle organisationer og situa­tio­ner. Forskningen døjer da også betragteligt med at dokumentere, at en sådan sammenhæng skulle eksistere. (Der findes dog f.eks. persontests på markedet, som tilbyder at afdække enkeltpersoners grad af generelt anvendeligt ”one size fitz all”-global mindset). Vi har fundet det mere operationelt at betragte global mindset som strategisk global mindset, dvs. at den konkrete udformning af global mindset må knyttes til virksomhedens, afdelingens og den enkeltes strategi og målsætninger. Det praktiske arbejde med global mindset må dermed også knyttes til virksomhedens strategi og den kontekst, hvor det skal bruges for at give resultater.

Som konsekvens af dette tager vi i dette værktøj udgangspunkt i, at det handler om at afklare, i hvilke situationer der er brug for global mindset, og hvordan global mindset under disse forudsætninger kan udvikles. Denne afklaring har tre trin, som til sidst kan sammenfattes i din personlige global mindset-udviklingsplan:

Trin 1:
Global mindset – dig selv og de andre, din organisation og andre organisationer

Trin 2:
Blandingsforhold i global mindset: Hvor meget fokus på global, hvor meget fokus på lokal?

Trin 3:
Udviklingstiltag til global mindset – hvor og hvordan skal du investere dine ressourcer?

Trin 1: Global mindset – dig selv og de andre, din organisation og andre organisationer

”Nu er global blevet et buzzword og alle skal være globale, men det med at forstå hvorfor man er global, hvorfor man flytter ud, hvorfor det er vigtigt at have salg- og marketingsfolk, der sidder tæt på en lufthavn og hvor de kompetencer findes, det er utrolig vigtigt i den proces.” (Global leder, citeret i Nielsen & Nielsen, 2014)

Et første skridt i en afklaring af global mindset-udviklingsbehov er at afdække, hvorfor det er nødvendigt for den enkelte leder at udvikle global mindset og i hvilke sammenhænge, global mindset er efterspurgt. Den nedenstående model skitserer fire forskellige domæner, hvor global mindset spiller en rolle:

Figur 2.1

Figur 2.1: Global mindset – forskellige anvendelsessammenhænge (videreudvikling på baggrund af Lane & Maznevski, 2014)

Et første spadestik i afklaringen af global mindset-udviklingsområder er altså at vurdere, i hvilke(n) sammenhæng(e) der er behov for en indsats: Er der f.eks. forståelse af sit eget kendte univers eller ”de andres” univers, man vil zoome ind på? Der kan her være tale om to sider af samme sag: f.eks. vil en selvforståelse af, hvordan en position i HQ sætter rammen om egen ageren (øverste venstre firkant) være befordrende for at forstå, hvordan ”de andre” i datterselskaberne handler og forstår verden (nederste venstre firkant). På samme vis kan kendskab til, hvordan forretningsmodellen ser ud hos konkurrenter og eksterne samarbejdspartnere (nederste højre hjørne) give anledning til en dybere forståelse af forretningsmodellen i egen organisation (øverste højre hjørne) og så fremdeles. Men man skal jo starte et sted:

 • Hvor starter du?
 • Hvor starter dine kollegaer?
 • Hvor har du dine styrkepositioner?
 • Hvor er dine udviklingsområder?
 • Og set i forhold til din opgavevaretagelse og jeres strategi, hvor skal du sætte ind først?

Trin 2: Global mindset - blandingsforhold

”I think we need the different national types and also the holistic global types in management. We need both. Top-top-level should be the holistic, ­global guys – elsewhere in the organization you should maybe be a bit more local. In a management team some of the managers should have an anchorage in the local culture. The global mindset has to come in combination with local understanding.” (Global leder, citeret i Storgaard og Skovgaard-Smith, 2012).

Den kontekst, virksomheden skal lykkes i, og det specifikke job med tilhørende mere eller mindre globale opgaver, er helt afgørende for, hvilket blandingsforhold af lokal og global, den enkelte leder behøver for at kunne lykkes i hverdagen. Husk i denne sammenhæng på vores definition af global mindset ovenfor, der understreger, at global mindset ikke er det samme som standardisering, harmonisering og global integration, men rummer værdsættelse og prioritering af både det globale og det lokale. Det betyder, at der i et lederteam kan være ledere med meget forskellige profiler i forhold til, hvor globalt de arbejder og dermed også, hvilket blandingsforhold af lokal og global de har behov for. Virksomhedens styrke ligger i at være bevidst om, hvad den enkelte leder har ­behov for, og hvordan det udvikles/tilegnes, samt hvordan lederteamet er sammensat og evner at samarbejde på tværs af deres forskellige roller og funktioner.

I et af de forskningsprojekter, der er gennemført i Global Leadership Academy (Storgaard & Skovgaard-Smith, 2012), er der udviklet en enkel model, der kan bruges til at skabe dialog omkring fordelingen mellem globalt og lokalt orienteret tænkning og adfærd hos den enkelte leder og i teamet som helhed, der skitserer fire forskellige global mindset-blandingsforhold, der resulterer i fire forskellige typer af global mindset:

Figur 2.2

Figur 2.2: Global mindset blandingsforhold (Storgaard & Skovgaard-Smith, 2012)

 1. Du kan have et mindset, der primært er ­lokalt orienteret med en grad af forståelse og åbenhed over for globale temaer
 2. Du kan være delt i dit mindset med halvt globalt og halvt lokalt mindset, hvor du dog primært er rodfæstet i de lokale, men i vid udstrækning medtænker et globalt perspektiv
 3. Du kan have et meget globalt mindset med blot en smule reference til lokale perspektiver
 4. Du kan være delt i dit mindset med halvt globalt og halvt lokalt mindset (jf. trin 2), hvor det lokale, du er rodfæstet i, er udenlandsk; dvs. forskellig fra din egen nationalitet og hjemstavn, samtidig med at du i vid udstrækning medtænker et globalt perspektiv

Lederen, som arbejder i deres egen oprindelige lokale kultur, kan i princippet have et 100 pct. lokalt mindset, hvilket er lige så værdifuldt, som de andre typer af mindset under forudsætning af, at lederen arbejder 100 pct. lokalt og aldrig er i berøring med globale opgaver eller andre ledere, der arbejder globalt. I den verden, vi lever i, er der dog langt imellem ledere, som ikke under en eller anden form har en global samarbejdsflade i kraft af markedsforhold, underleverandører, samarbejdspartnere, lederkolleger og medarbejdere, der kommer fra andre kulturer m.v.

Det er relevant for den enkelte leder at forholde sig til egen fordeling af lokalt/globalt mindset. Dernæst kan det drøftes i lederteamet, hvorvidt den sammensætning og fordeling af lokalt/globalt/udenlandsk mindset, der samlet set er til stede i lederteamet, matcher det behov, virksomheden har for at kunne skabe de forventede resultater.

Trin 3: Udvikling af global mindset – katalog over indsatsområder

”I think that you can have various private and personal experiences that make you broaden your perspective. So, it is not necessarily the globetrotters we are looking for, but rather those who we think have a global mindset.” (Global leder interviewet i Storgaard og Skovgaard-Smith, 2012).

Global mindset kan udvikles på mange forskellige måder – herunder andre måder end gennem globale lederudviklingskurser. Hvilke, der skal prioriteres først, afhænger af den sammenhæng, som global mindset skal anvendes i (jf. trin 1), og det blandingsforhold mellem lokal og global, der betragtes som hensigtsmæssigt for opgavevaretagelse (jf. trin 2). Nedenfor følger et katalog over forskellige indsatsområder, som på forskellig vis kan aktiveres i forhold til at udvikle global mindset – efterfølgende inviteres du til at vurdere dit eget beredskab og evt. udviklingsindsatser i forhold til de mulige indsatsområder:

Personlige karakteristika – og din forståelse af dem

Ud fra devisen om, at man selv skal være den forandring, man ønsker at se i verden, er et væsentligt udgangspunkt for at arbejde med global mindset, at man relaterer det til sin egen personlighed. I denne sammenhæng kan man vurdere sit beredskab på tre forskellige fronter:

 1. Selvbevidsthed: Har du viden om din egen kultur? Og kan du forholde sig kritisk og reflekteret til denne? Viden om egen kultur er hjørnesten i forhold til at blive det, man kan kalde en ”selvbevidst kosmopolit”, dvs. en verdensborger, der føler sig hjemme overalt.
 2. Personlighed: Har du en personlighed, der stiller dig gunstigt i forhold til global mindset? f.eks. peger forskningen på, at karakteristika såsom nysgerrighed, empati, risikovilje, tillidsvækkende, selvbevidsthed, usikkerhedstolerance og forandringsvillighed som særligt hensigtsmæssige.
 3. Kompleksitetshåndtering: Er du i stand til at håndtere en høj grad af kompleksitet? Forskningen peger på, at et vist kognitivt niveau er nødvendigt for overhovedet at kunne håndtere et højt niveau af kompleksitet, hvilket er forventeligt i en global lederstilling.

Personligheden og intelligenskvotienten lader sig ikke umiddelbart påvirke, men din forståelse af disse faktorer, og ikke mindst dit aktive arbejde med dem, kan man flytte på. Se dig selv på en ny måde – måske er der karaktertræk, som i din egen (nationalkulturelle) baggrund ikke ses som ”positive”, men som andre steder måske opfattes på en anden måde – og omvendt. Nogle hælder til autenticitet – at være tro mod sig selv - og mener, at det bedste, man kan gøre, er at være den, man nu en gang er på godt og ondt. Her overfor kan anføres, at dit autentiske selv jo ikke per definition er at sidestille med dit bedst mulige ”globale leder-selv”. Og hvis man hele tiden holder fast i at være og gøre, som man altid har gjort, være autentisk, ja så sker der jo ingen udvikling, da læring kan ses som en grænsegænger-aktivitet, hvor man flytter på sig, dvs. bevæger sig ud af sin autenticitets- og komfortzone og engagerer sig i nye tænkemåder og handlemønstre, som over tid måske bliver en del af det ”autentiske” repertoire. En sådan tænkning er ofte fremført under parolen ”fake it ”till you make it” i betydningen, at man ved at eksperimentere med andre typer af adfærd bliver den person, man agerer som og gerne vil opleves som.

Global erfaring

”Being on an international assignment puts you in a position where you have to act – often without being 100% certain about what would be the right thing to do.” (Global leder interviewet i Storgaard og Skovgaard-Smith, 2012)

Global erfaring sidestilles ofte med ophold eller længerevarende bosættelse i udlandet, men selvom f.eks. udstationeringer kan være en rig kilde til global erfaring, er det ikke den eneste kilde, ligesom udlandsophold i sig selv ikke nødvendigvis behøver være et plus.

 1. Netværk: Har du et udbredt internationalt netværk at trække på? Og hvilken rolle har du spillet i disse netværk, som kan være nyttig set i et virksomhedsperspektiv? Har du f.eks. demonstreret en stærk evne til at netværke på tværs af kulturer?
 2. Positive, resultatskabende globale erfaringer: Har lederen (succesfulde) udlandsophold bag sig? Og har erfaringerne fra udlandet været præget af omfattende kontakt og samarbejde med ”lokale”? Succesfuld integration og positiv kontakt med andre kulturer kan give et godt afsæt for andre globale aktiviteter.

Vi kan ikke alle have dobbelt statsborgerskab eller være flersprogede fra barnsben, men international erfaring hjælper – muligvis. Det afhænger nemlig i høj grad af, hvad du har fået ud af dine udenlandske erfaringer. Forskning tyder på, at hvis der mangler tid til eftertanke, feedback og refleksion undervejs og efter global erfaringsopbygning, ja så får man ikke nær det udbytte, man måske kunne forestille sig. Turist er ikke det samme som kosmopolit. Ydermere kan negative globale erfaringer have negativ indflydelse på udvikling af global mindset. Man kan derfor overveje, hvilke forholdsregler man vil træffe for at vende evt. negative oplevelser til udviklende erfaringer.

Mentale rejser

”Mobility itself is however sometimes more an idea, a mental state of mind, rather than actual, constant and never-ending physical mobility.” (Global leder interviewet i Storgaard og Skovgaard, 2012)

 1. Rejser i litteraturens verden: Selv uden at flytte sig fysisk kan man ”rejse i ånden” og få input udefra – komme ud af sin kulturelle komfortzone og måske tilmed blive et bedre, klogere og mere globalt minded menneske. I en takketale refereret i Politiken i forbindelse med modtagelsen af en litteraturpris i 2007 påpegede den israelske forfatter Amos Oz, at ”når man læser en udenlandsk roman, bliver man inviteret helt ind i andre menneskers stuer, deres børneværelser og studerekamre, ja selv deres soveværelser. Og han fortsatte: ”Jeg mener, nysgerrighed faktisk kan have en moralsk dimension. … At sætte sig i andres sted vil ikke blot gøre en til en bedre forretningsmand eller en bedre elsker, men også et bedre menneske”.
 1. Globalt medieforbrug: På samme måde er det godt at holde sig opdateret om, hvad der sker ude i verdens. Det er måske ikke nødvendigt at kunne bestå Journalisthøjskolens optagelsesprøve, men at man holder fingeren på pulsen og har øret mod jorden – ikke bare i de lokale medier, men også udenlandske medier.

Der tales meget om, hvordan internet og cookies målretter nyhedsstrømmene til os på en måde, så vi hører mest af det, vi er mest enige i. Lise Nørgaard udtalte i et interviewprogram på DR i anledning af sin 100-års dag, at hun holdt flere aviser – af forskellig politisk observans, herunder nogle som hun ofte var lodret uenig med, for at holde sig skarp. Dette princip kan med fordel overføres til medie- og kulturforbrug generelt, hvis målet er at udvikle global mindset.

Tal dig global!

En tyrkisk talemåde hævder, at man er lige så mange personer, som man taler sprog, og forskningen tyder da også på, at sprogkundskaber i sig selv er befordrende for udvikling af et globalt udsyn uanset sprogkundskabernes praktiske anvendelighed.

 1. Engelsk: Har du gode engelskkompetencer såvel skriftligt som mundtligt? Det kræver mere end almindeligt skoleengelsk at lykkes med at skabe gode relationer og tillid til medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.
 1. Flere fremmedsprog: Har du flere fremmedsprogskompetencer? Tilegnelse af flere fremmedsprog er befordrende for international kontaktskabelse og nysgerrighed, og så bliver det ofte lettere at lære andre nye sprog, hvis man allerede har flere sprog med i bagagen.

Udviklingsmuligheder i det lokale nærmiljø

”You cannot learn this in five modules of a course. You have to be thrown into the experience and feel how you react. It need not be a different culture. You might also just be thrown into other job func­tions. As long as you are forced to move out of your comfort zone both professionally and managerially.” (Global leder interviewet i Storgaard og Skovgaard-Smith, 2012).

 1. Kompleks lokal lederrolle: I hvilket omfang har du tidligere varetaget en kompleks lederrolle – uanset om denne er lokal ­eller global? Erfaring fra en kompleks lokal lederrolle er et godt afsæt for en global kompleks lederrolle; det kan f.eks. være i matrix- eller projektorganisationer eller i sammenhænge, hvor der skal udøves distance­ledelse.
 2. Familielivet: Er dit familieliv gearet til en stilling med mange rejsedage og Skype-samtaler på underlige tidspunkter? Såkaldt dobbeltkarriere-problematikker er en realitet i mange danske familier med to forsørgere og karrierer, og er kendt som en af de væsentligste årsager til, at f.eks. udstationeringer afbrydes før tid. Også udlandsophold af kortere varighed/pendling kræver noget ekstra af samarbejdet på hjemmefronten, på samme måde som midnats-Skyping fra hjemmekontoret til kollegaerne på den anden side af kloden gør det.
 3. Diversitet på hjemmefronten: Lever du et mangfoldigt privatliv - eller er familie, venner, naboer og andre relationer karakteriseret ved at have samme faglige, kulturelle, etniske, socioøkonomiske og politiske baggrund som dig selv? Diversitetshåndtering trænes og opøves uden for arbejdspladsen.

Afklaringsværktøj

Arbejdet med at udvikle og vedligeholde det globale mindset hos den enkelte globale leder kan tage udgangspunkt i dette afklaringsværktøj:

Det anbefales, at der arbejdes med følgende niveauer: Meget højt, højt, medium, lavt, meget lavt. Skemaet kan bruges af lederen selv + evt. en, der kender ham/hende og/eller jobbet godt.

Derudover kan det anbefales, at der knyttes en kort forklaring til det ønskede behov således, at det er tydeligt, hvad det helt konkret indebærer. Det vil gøre det væsentlig nemmere at arbejde videre med processen i forhold til at afdække afstanden mellem det ønskede niveau og det nuværende, samt hvilke udviklingsindsatser der vil være relevante at sætte i værk.

Figur 2.3

Figur 2.3: Udvikling af global mindset – indsatsområder og udviklingstiltag

Få mere at vide

Storgaard, M. & Skovgaard-Smith, I. (2012): Designing Organizations with a Global Mindset. København: Global Leadership Academy – Dansk Industri og Copenhagen Business School.

Discovering the blue ocean of global mindset, GLA Insights, March 3, 2011, Rikke Kristine Nielsen.

Mindset and leadership – group mindset in Solar A/S. GLA Insights. March 6, 2012, Rikke Kristine Nielsen. Baruch, Y. (2002): No such thing as a global manager. Business Horizons, January-February, s. 36.

Lane, H.W.; Maznevski, M. L.; DiStefano, J. J. & Dietz, J. (2009): Management Behaviour. Leading with a Global Mindset. John Wiley & Sons, 6th edition.

Lane, H. W. & Maznevski, M. L. (2014): International Management Behaviour. Global and Sustainable Leadership, 7th Edition, Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Nielsen, R.K. (2014): ”Ledelse med globalt mindset - lederkompetencer i det globale”. In: F. Poulfelt (ed.), Børsens Ledelseshåndbøger, Strategi & Ledelse. Copenhagen: Børsens Forlag.

Nielsen, R.K. (2011): Kompetence-spotting i det globale ledelseslandskab: På udkig efter ”global mindset”. Ledelseidag.dk, No. 10, November, 2011.

Nielsen, R.K. (2014): Global Mindset as Managerial Meta-competence and Organizational Capability: ­Boundary-crossing Leadership Cooperation in the MNC. The Case of ”Group Mindset” in Solar A/S. Doctoral School of Organization and Management Studies, PhD Series; 24, 2014.

Global mindset – succeskriterium ude og hjemme, Jyllands-Posten, November 3, 2010, by Rikke Kristine Nielsen

The need for a global mindset. GLA Insights, October 24, 2011, Bente Toftkær.